Menu
نویسنده مطلب : سمیه معتمدی

مطلب مورد بحث:

شرطی سازی کلاسیک - هنوز هم باید آن را جدی بگیریم‌


برای انجام برنامه های روزانه ام جدولی درست کردم که با انجام هر کار کنارش تیک میزنم .باز کردن سررسید این جداول و حس خوبی که با تیک زدن در کنار فعالیت های مختلف بهم دست میده و اینکه لیست حرکت تدریجی ولی مداوم رشد را دراین جداول میبینم باعث میشه که به انجام ان کارها راغب تر بشم .

در ضمن چون خیلی کم تلویزیون میبینم یک قسمت از سریال کوتاه کمدی که حدود ۲۰ دقیقه هست را به عنوان جایزه وقتی حدود ۲/۳ از کارهام را انجام دادم میبینم و خب ان هم انگیزاننده خوبی هست که برنامه ام را پیش ببرم.