Menu
نویسنده مطلب : سیما امام رضایی

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


در شهری یکی از دانش اموزان معلمی را به قتل میرساند( رویداد) معلمان اعتراض میکنند و خواستار استعفای رییس اموزش و پرورش می شوند (به ظاهر تحت تاثیر این رویداد،در صورتی که روند نارضایتی معلمان با این رویداد به اوج خود میرسد و همین باعث این تغییر می شود)