Menu
نویسنده مطلب : شاهین خاکی صدیق

مطلب مورد بحث:

عزت نفس چیست؟ بررسی راهکارهای افزایش عزت نفس (نقشه راه درس)


به دنبال معادل انگلیسی عزت نفس(self esteem) که نمی دانم رابطه ی دقیق اش با خود انگیزشی (Self-actualization) در سلسله نیازها(هرم) مزلو چیست ، می گشتم که به مرجع زیر رسیدم
 https://www.psychologytoday.com/us/basics/self-esteem

شاید بشه در بسیاری از مطالب مرتبط نگاهی به این مرجع داشت که خالی از لطف ندیدم که معرفی کنم