Menu
نویسنده مطلب : سید احمدرضا غیاث

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


من فکر میکنم مفهوم ” محافظه کاری ” از جمله مفاهیم مبهم در مدیریت و سرمایه گذاری میباشد.اینکه یک سرمایه گذار با تکنیک محافظه کاری ضرر نمی کند و یا فرصت از دست میدهد در برداشت اول ممکن است مبهم و پیچیده به نظر برسد ولی قطعا دانشمندان علوم حسابداری و سرمایه گذاری برداشت های دقیق تر با مرزهای شفاف تر از این موضوع خواهند داشت.