- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سینا ماهری

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


۱- غیبت نفرات دیگر مخصوصا نفراتی که به راس سیستم هستند پیش نفرات دیگر مخصوصا نفراتی که از نظر سیستمی پایین تر هستند نمی کند .

۲- ثبات در تصمیم گیری دارند.

۳- از جوگیر شون پرهیز می کنندن .

۴- با همه نفرات خود رودربایسای ندارد !

۵ – توانایی های افراد خود را بشناسد مخصوصا نفارتی که به راس سیستم نزدیک هستند و یک حدی برای اشتباهات نفرات قائل شود( شاید بتوان از کلمه گند زدن به جای اشتباه کردن استفاده کرد ! )

۶-  واقع بین باشد و در عین حال رویا های خود را فراموش نکند .

۷- توانایی نه گفتن را داشته باشد !