Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


اینطور به نظر میاد در بعضی از تجربه ها

تفسیر اشتباهی  که از یک رویداد داریم موجب ایجاد احساس بد و کاهش عزت نفسمون میشه

با داشتن نگاه وسیعتر و از بالا به رویداد میشه تفسیر بهتری پیدا کرد که موجب آسیب به عزت نفسمون نشه