Menu
نویسنده مطلب : ف.رسولی

مطلب مورد بحث:

منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟


با سلام

من زمانی درگیر آزمون و مصاحبه برای گروه سنی خاصی بودم. یکی از نزدیکانم که سنی هم ندارد مایل بود با همدیگر بازی کنیم. برای خوشحال کردن او مشغول بازی شدیم. در اثنای بازی به موضوعی پی بردم یک کشف هیجان انگیز؛ من می توانستم از آن بازی برای محک زدن مهارت حل مسئله آن گروه خاص استفاده کنم. تجربه موفقی شد و استقرای جالبی.