Menu
نویسنده مطلب : عاطفه انصاری

مطلب مورد بحث:

سیلوگرام - استعداد یادگیری کلمات در زبان های دیگر


من احساس میکنم تا حدودی در این حوزه مستعد هستم.هرچند به زبان دیگری تسلط کامل ندارم.احساس میکنم در این زمینه کم همتی کرده ام.با این که سالهاست از زبان انگلیسی فاصله گرفته ام اما هنوز خیلی از لغات و اصطلاحات را به یاد دارم.