Menu
نویسنده مطلب : م حق پرست

مطلب مورد بحث:

هیوریستیک و مغز خطاساز | میان برهای ذهنی


یکی از خطاهای رایج خطای  آشنائی است که در بازاریابی از ان استفاده می شود. اگر ما کالائی را در فروشگاه با دو برند متفاوت ببینیم. برندی را انتخاب می کنیم که نام آن را قبلا شنیده باشیم.

خطای گواه اجتماعی . وقتی در موقعیت اجتماعی قرار می گیریم رفتارهایی را که دیگران انجام می دهند درست فرض می کنیم و با جماعت همرنگ می شویم. به همین خاطر است که پس از بازی فوتبال به اتوبوسها خسارت وارد می شود. یا در مخاطراتی که برای فردی پیش می آید همه دوربین در می آورند و فیلمبرداری می کنند ولی کسی کمک نمی کند یا به پلیس زنگ نمی زند.