Menu
نویسنده مطلب : فائزه جمشیدی

مطلب مورد بحث:

رهایی از مهرطلبی | برنامه ۲۱ روزه پیشنهادی هریت بریکر (هفته اول)


به ناگاه ، تصمیم بگیریم تمام آموزه های فرهنگیمان را، که مارا به ایثار و نوع دوستی ترغیب می کند، زیر پا بگذاریم، بیشتر ازرده می شویم.لذا پیشنهاد می شود .با توجه به نهادینه شدن این خصلت در وجودمان، کودک درون خود را متصور شویم و در کنار دیگران برای او حقی قائل شویم و او را نیز در کنار هم نوعانمان از محبت سیراب نماییم. شاید با این کار از نوع بیمار گونه مهر طلبی خارج شویم