Menu
نویسنده مطلب : سیده سمانه حسینی

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


تمرین
تمرین اول : 
نقل مکان و اسباب کشی در اردیبهشت ماه امسال
تمرین دوم:

آموزش های اولیه و روتین نیروی انسانی ( بخش فروش ؛ خدمات اینترنت ؛ اپراتور ها …) بصورت کلی ،در زیر مجموعه ی بخش عملیات قرار می گیرد و ایجاد روش افزایش در آمد ؛ بهبود شیوه ی عملکرد ، افزایش در آمد برای هر زیرمجموعه از فروش و خدمات ؛ با شرح وظایف مخصوص به خودشان ، و در حوزه ی تخصصشان ؛ یک پروژه بوده که درگیر نحوه ی انجام آن هستم.