Menu
نویسنده مطلب : محسن کشاورزرضا

مطلب مورد بحث:

یک کسب و کار جوان دارم


کسب کار  استحصال روغن از دانه های روغنی  را در داریم راه اندازی میکنیم.

از ایده تا عمل محاسبات دقیقی میخواهد که معمولا در بودجه بندی به مشکل می خورند ما هم استثنا نیستیم و اول کار مشکل نقدینگی داریم.

هدف ما داشتن جریانهای مالی مجزا است و تمام مسولیت های راه اندازی این کسب و کار را تماما بر عهده خواهیم گرفت.

برای ما مهم این هست که از حالت کارمندی خارج شویم با گام های کوتاه و حساب شده.