Menu
نویسنده مطلب : عباس طاهری

مطلب مورد بحث:

تا چه حد می‌توانید انتزاعی و مجرد فکر کنید؟


چه مصداق‌های سازنده یا مخربی از تحلیل‌ های انتزاعی یا درک انتزاعی در ذهن دارید؟

مثال سازنده:

نقشه

مثال مخرب:

نقشه دو بعدی وقتی که پستی وبلندی زیاد و مهم هست

عکس وتصویر یک فرد با خود واقعیش

قضاوت یک فرد از طریق دین و یا ملیت و…

چه نمونه‌‌هایی از تحلیل‌ها یا افراد را می‌شناسید که تحلیل انتزاعی آن‌ها را قدرتمند و شاخص کرده است؟

پیامبران،سخنوران

انتزاع کجا می‌تواند به یک دام برای توسعه مدل ذهنی ما تبدیل شود؟

تنبلی برای بررسی بیشتر

تغییرات جدید وقابل توجه

استفاده از یک استعاره برای توصیف واقعه و یا یک شخض و… زمانیکه کاربردها وشرایط مختلفی وجود دارد.