Menu
نویسنده مطلب : صدرا علی آبادی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


امروز که این را مینویسم در شرف گرفتن یکی از همین تصمیم های بزرگ هستم. رها کردن تحصیل در دانشگاه و تمرکز بیشتر روی کار.تقریبا مطمئنم تا همین جا هم که برای دانشگاه زمان گذاشته ام، در حال هدر دادن زمانم بوده ام. به جز بعضی از فرایند های مربوط به اجتماعی شدن، دانشگاه را بی فایده میبینم.