- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : علیرضا شجاعی

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


با سلام

یکی از بدترین تعارض های که خودم به نوبه طعمش چشیدم

تقابل ارزش ها  و کنار گذاشتن آنها با احساس است

برای من انتخاب شریک عاطفی واقعا تعارض برانگیز بود

از یک طرف می دونستم بایستی یه  سری از ارزش هامو  کنار بگزارم  و نادیده بگیرم در واقع از خود واقعیم فاصله بگیرم

بازهم سعی می کردم توجیح کنم  و می گفتم کنار میام ولی در نهایت  بین دو ارزش خودم بودن و رابطه عاطفی گزینه اول را انتخاب کردم

بعد از این انتخاب بازهم برای یک ماهی ناراحت بودم  ولی الان خوشحالم که چنین تصمیمی  گرفتم چون واقعا  ۱۸۰ درجه اختلاف داشتیم