Menu
نویسنده مطلب : شهریار ناصح

مطلب مورد بحث:

مهارت های مذاکره | در چه شرایطی مذاکره و چانه زنی مناسب نیست؟


تمرین اول ( به اشتباه وارد مذاکره شدن):

عملاً برای من هرجایی که مسئله از یک سمت با خانواده درگیر بوده وارد مذاکره شدن سودمند نبوده و در تمام موارد به این جمع بندی رسیدم که چرا می گویند کار کردن با خانواده بسیار دشوار است.

وارد مذاکره شدن با خانواده حاشیه های زیادی دارد چون عملاً واداشتن طرف مقابل به رسمی کردن توافق بسیار سخت است و حتی اگر بتوانیم چنین کنیم هم بعداً وادار کردن به تمکین شرایط مورد توافق، مشکلات متفاوتی ایجاد می کند.

 

تمرین دوم ( به اشتباه دیر وارد مذاکره شدن):

من نمونه اینکه باید هرچه زودتر مذاکره کرد، را در همکاری های دوستانه می بینم.

بهتر است تمامی حالت های ممکن همکاری قبل از اینکه واقعاً سود بزرگی وارد ماجرا شود یا ضرر بزرگی وارد شود، مذاکره بشود.

به قولی جنگ اول به از صلح آخر است.

چون زمانی که چیزی وسط نیست مشخص کردن و قطعی کردن حدود حتی اگر به نتیجه قطع همکاری هم باشد بهتر از آن است که دوستی ها هم علاوه بر تمام عواید احتمالی از بین برود.