Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین تقوی

مطلب مورد بحث:

آمازون و ایجاد رقابت بین شهرها برای دفتر مرکزی جدید


در کتاب ” دوبی سریعترین شهر جهان” نوشته است که حاکمان دوبی از دیرباز بر این باور بوده اند که آنچه برای تجارت خوب است برای کشور هم خوب است!

این اصل را میتوان به عنوان اساسی ترین پیش نیاز موفقیت برای هر کشوری دانست.

بالادست قرار گرفتن بنگاههای اقتصادی بزرگ نسبت به نهادهای حاکمیتی خطری باشد یا نباشد و دولتها دوستش داشته باشند یا نه، نتیجه محتوم اقتصاد سالم و آزاد و دموکراسی است. آنچه مسلم است اینکه حاکمیت اگر عاقل باشد مانند آلمان یا نروژ میتواند از این انباشتگی نزد بنگاههای اقتصادی به نفع خود و مردم طبقه پایین تر بهترین استفاده را بکند.