Menu
نویسنده مطلب : مهران شیرازی

مطلب مورد بحث:

درباره تناسب شاخه و ریشه


بسیار زیبا.مخصوصا تصویر ابتدای مطلب برای من سرشار از مفهوم بود.اما یک پاراگراف نه چندان نا مربوط اومد تو ذهنم.

سقراط می گوید:زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد. از نظر من این به این معناست که ،ما هر طوری که می خواهیم زیست کنیم ابتدا باید باورهای ریشه ای مربوط به ان سبک زندگی را محک بزنیم. یعنی اگر دیندار هستیم دلایل دیندار بودنمان ودلایل بهتر بودن زندگی دینی نسبت به زندگی غیر دینی را باور داشته باشیم.اگر به خدا ایمان داریم ،باورهای خداپرستی امان را با دلایل محکمتر در درون خود تقویت کنیم.اگر به قران و راهنما بودنش اعتقاد داریم باید مفاهیمش را مورد توجه و ازمایش در زندگی خود قرار دهیم.اگر به امام بودن بزرگوارانی اعتقاد داریم باید ببینیم حقیقتا ما انها را به عنوان پیشوا در زندگی قبول داریم یا اینکه انها امده اند و رفته اند و ما فقط داریم تقدیسشان میکنیم؟ بنابراین از نظر من قبل از انتخاب سبک زندگیمان ابتدا باید باورهای ریشه ای ان سبک را بررسی و ازمایش کنیم.