Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضا افضلی

مطلب مورد بحث:

برند چیست؟ تعریف برند و برندسازی و واژه های مرتبط با مدیریت برند


با سلام

این متن بسیار جالب بود و جای آن همین در ابتدای دروس میباشد زیرا از این ابتدا معنای بعضی از مفاهیم را مشخص تر کرده و در درک ادامه درس کمک بزرگی میکند.  اینکه برند چیست و شامل چه اجزایی است را اینگونه بهتر میتوان درک کرد.