Menu
نویسنده مطلب : محسن

مطلب مورد بحث:

درباره توقعات بی جا و کاهش انتظار از دیگران


من با منطق مطرح‌شده توسط بریکر موافق نیستم. به نظر من انتظار داشتن یک رفتار متقابل در یک رابطه یک امر طبیعی هست. اگر در شادی‌های یکدیگر شریک هستیم باید در شرایط دشوار هم کنار هم بمانیم. ازاین‌رو انتظار رفتار مثبت را نه یک انتظار بی‌جا و نه یک انتظار مخرب میدانم و حتی اگر زمانی پاسخ مثبتی از افراد اطرافمان دریافت نکنیم باعث می‌شود که با یک قضاوت صحیح‌تر دوستان واقعی را از دوستان غیرواقعی تشخیص بدیم. همه این مطالب در مورد انتظارات به‌جا هست و این به معنی پاسخ مثبت به سوءاستفاده دیگران از روابط دوستانه نیست.