Menu
نویسنده مطلب : آزاده

مطلب مورد بحث:

مهرطلبی چیست؟ ویژگی های افراد مهرطلب و پرسشنامه مهرطلبی


افرادی که بزور محبت میکنند، شدیدا مرا خشمگین می کنند و این خود می تواند نشاندهنده این باشد که من چنین مشکلی دارم و مهرطلب هستم.

و نتیجه تست بخصوص در بخش احساسی مهرطلب بودن مرا تایید می کند.

از اینرو مشتاق خواندن کتاب هستم.