Menu
نویسنده مطلب : سارا.

مطلب مورد بحث:

اثر نور محیطی و بحث طراحی محیط کار


دقیقتا، حتی در شرکت ما؛ به دلایل واهی یک پارتیشن وسط سالن گذاشته بودند که باعث نورگیری کمتر سمت دور از پنجره سالن می شد. جالب اینجا بود که با همه این توضیحات هم قانع نمی شدند که چه ظلمی به کارمندانی که در آن طرف سالن می نشینند، کرده اند. واقعا خستگی فیزیکی ناشی از کار کردن در آن محیط چندین برابر خستگی فیزیکی ناشی ازخود کار بود.