Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

آیا می توان از میزان برونگرایی عملکرد شغلی کسی را پیش بینی کرد؟


همکاری داشتم که در بخش مهندسی و اجرای پروژه‌های صنعت گاز فعالیت می‌کرد و به نظرم نمره بالایی در دو فاکتور اول برونگرایی یعنی گرم بودن و صمیمیت و اجتماعی بودن می‌توانست بگیرد ولی عملکرد موفقی در کارش نداشت و به نوعی از شرکت اخراج شد.

دلیل این کار به نظرم بیشتر مربوط به نمره پایین او در دو آیتم صراحت و قاطعیت و جنب و جوش داشتن بود.

از آنجایی که پروژه‌ها نیاز به مشخص کردن قطعی برخی موارد، اتخاذ تصمیمات قطعی و پذیرش مسئولیت‌های مربوطه و همچنین سرکشی به محل اجرای پروژه دارند، این همکارم نتوانست این نیازمندی‌ها را برآورده کند.

از این رو عملکرد موردنظر مدیریت را که بتواند رضایت مجموعه را جلب کند، نداشت.

شاید مدیریت منابع انسانی خود را در این موضوع مقصر نمی‌دانست ولی در واقع به نظر می‌رسد در هنگام مصاحبه و گزینش به فاکتورهای موردنظر به درستی توجه نشده و صرفا اجتماعی بودن به عنوان فاکتور برونگرایی مدنظر قرار گرفته است.