Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

رهایی از مهرطلبی | برنامه ۲۱ روزه پیشنهادی هریت بریکر (هفته اول)


در بازنویسی ده مورد انتظاری که از خود داریم باید بگویم واژه همیشه ، باید کمرنگ و کمرنگتر شود چون ما قدرت ، زمان و اجبار انجام هر کاری را نداریم .

بهتر است به جای این مورد “من همیشه ، هر کاری که دیگران از من می خواهند یا انتظار دارند را انجام می دهم ”  اینگونه بازنویسی کنیم که :” من اگر بتوانم کاری را که دیگران از من می خواهند را انجام خواهم داد ”

و یا در مورد ۷ مورد انتظاراتی که از دیگران در ازای لطف و محبت خودمان داریم باید اینگونه فکر کنیم که لزوما هیچ کسی قرار نیست مثل ما فکر کند و اینکه بخواهیم در قبال کاری که کرده ایم سلطه گری کرده و یا به دنبال تسخیر قلب کسی باشیم نه تنها چیزی بر ارزشهای انسانی ما نخواهد افزود بلکه نشان دهنده افت شخصیتی ماست .

پس به جای این جمله و انتظار ” چون من همیشه با دیگران خوب و مهربان بوده ام ، آنها هرگز نباید احساسات من را جریحه دار کرده یا با من غیر منصفانه برخورد کنند ” بهتر است اینطور بنویسیم که : ” من خوبی و مهربانی خودم را به دیگران هدیه کرده ام تا به آرامش درونی برسم و همین بهترین پاداشی است که گرفته ام “