Menu
نویسنده مطلب : نرجس میرعباسی

مطلب مورد بحث:

شرطی سازی کلاسیک - هنوز هم باید آن را جدی بگیریم‌


شرطی شدن:

با فیلتر تلگرام و شرطی شدن ذهن من وسوسه چک کردن پیج های مختلف در تلگرام به شدت کم شده حتی با داشتن فیلتر شکن قوی

و شرطی کردن آگاهانه:

سالها قبل در تمام روز احساس بی حوصلگی و کسلی می کردم و این احساس به یک مشکل بزرگ تبدیل شده بود بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که در صورت بروز این احساس و تکرار در فواصل کم یک تنبیه برای خودم در نظر بگیرم و خودم را مجبور به انجام کاری که دوست ندارم بکنم مثلا به کسی که علاقه ای به تلفنی صحبت کردن باهاش نداشتم تلفن می کردم و فرار از این نتبیه ها باعث شد که بعد از مدتی مقدار زیادی از این حس کسلی و بی حوصلگی از من دور بشه.