Menu
نویسنده مطلب : محسن سلیمان زاده

مطلب مورد بحث:

تسلط کلامی شامل چه مهارتهایی است؟


از نظر بنده سخندان بودن و سخنران بودن دو مقوله متفاوت است که درجایی می توان آنها را بهم ارتباط داد . مثلا یک سخنران خوب در صورت سخندان بودن می تواند در کار خود خیلی مثمر ثمر واقع شده و مخاطبین زیادی را به خود جذب کند . از دیدگاه من سخنران بودن یعنی هنر جذب و سوق دادن مخاطب به سمت و سویی که تو دوست داری . هستند سخنرانانی که بدون داشتن علم زیاد چنان در مباحث شرکت می کنند که گویی خبره کارنند و در مقابل سخندانان زیادی هستند که به اندازه دانسته های خود نیز نمی توانند خود را پرزنت نمایند .