Menu
نویسنده مطلب : م حق پرست

مطلب مورد بحث:

عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟


اگر استیوجابز در سوریه بزرگ می شد اپل با مفهوم امروزی آن وجود داشت؟

اگر انیشتن در بورکینافاسو بدنیا می آمد می توانست نظریه نسبیت را ارائه بدهد؟

چیزی به نام شرایط محیطی هم وجود دارد که می توانیم آن را شانس بنامیم. مثال من در مورد کشورها بود حتی این مطلب در مورد شهر و حتی زمان تولد و حتی اینکه در کجا درس بخوانی با چه کسی دوست باشی هم صدق می کند.

من اگر ۵ سال زودتر یا ۵ سال دیرتر به دنیا می آمدم همین موقعیت خوب یا بد امروز را داشتم؟

در سال ۶۳ عراق یک هواپیمای ایرانی را هدف قرار داد و هواپیما سرنگون شد و سرنشینان آن شهید شدند. یکی از آشنایان ما که پزشک بیهوشی بود مسافر آن هواپیما بود که قرار بود به جبهه برود. هواپیما دیر پرواز کرد و او برای خریدن سیگار از هواپیما پیاده شد وقتی برگشت هواپیما رفته بود. حتی سیگاری بودن هم می تواند سرنوشت انسان را عوض کند

منظور نفی تلاش و تصمیم گیری نبود اما همه چیز طبق خواست و اراده انسان نیست.