Menu
نویسنده مطلب : نیكی

مطلب مورد بحث:

مکانیزم های دفاعی و کارکرد آنها در مذاکره


مکانیزم دفاعی به ۴ صورت اتفاق میافتد
distortion :پناه بردن به فانتزی
fight
flight
freeze
تمرین یک : وقتی دو نفر نسبت به هم علاقه پیدا میکنند ، پیش از شروع رابطه عاطفی چه در جمع و چه بین خودشان از مکانیزم دفاعی جنگ ظاهری و یا فرار از درگیری عاطفی استفاده میکنند.
تمرین دو :در محیط های کاری شاید اخلاق زیراب زنی و بدگویی از همکاران به نوعی مصداق مکانیزم دفاعی برای پوشش دادن نقص ها و کاستی های خود فرد باشد .