Menu
نویسنده مطلب : کیمیاگر

مطلب مورد بحث:

تعریف بودجه ریزی چیست؟ کجا به برنامه ریزی نیاز دارم و کجا به بودجه ریزی؟


در شرکتی که کار می کردم، مدیر عاملم همیشه عادت عجیبی داشت. او بلا استثنا بودجه ریزی می کرد، و از ما می خواست که با توجه به آن بودجه، یک پروژه تعریف کنیم. در بعضی مواقع این کار اشتباه است و ممکن است بودجه و برنامه ریزی آن را به خطر بیاندازد. به یاد دارم که یک بار به من گفت که در جمهوری چک، یک میلیون دلار اعتبار بانکی دارند و من باید بتوانم با توجه به این اعتبار بانکی در این کشور یک پروژه تعریف کنم !