Menu
نویسنده مطلب : sadegh kakehpour(صادق کاکه پور)

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت سوم


در روش علمی دو نوع روش وجود دارد روش تجزیه و روش ترکیب ، روش تجزیه نهایتا به رشته  رشته شدن و تکه تکه شدن دانش منجر می شود و روش ترکیب به دانش دایره المعارفی و کم عمق تبدیل می شود ، لذا روش سوم می تواند بین رشته ای کردن دانش است که می تواند مسایل را به شیوه ای بهتر در دنیای پیچیده امروز تبیین کند .

روش تطبیق هم یکی از روشهای مطالعاتی در تمامی علوم می باشد که در علوم کاربردی باعث افزایش نوآوری می شود ، روش تطبیقی یا آنالوژی که می تواند برای علوم کاربردی مفید واقع شود در علوم انسانی هم کاربرد دارد .