Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا رفیعی

مطلب مورد بحث:

خودافشایی مدیریت شده به عنوان یک مهارت ارتباطی ارزشمند (قسمت اول)


من فکر می کنم نسبت به اطرافیانم در برخی مسائل، خودافشایی بیشتری دارم و این کامل وابسته به حالی هست که دارم

یکی از مشکلاتی کلا در فضای ارتباطی من دارم اینه اگه تو روزایی باشم که کنترل شده تر حرف می زنم از این مشکلات کمتر دارم