Menu
نویسنده مطلب : فاطمه زهرا پاکزاد

مطلب مورد بحث:

طراحی شغل | تعریف ویژگی های شغلی | مفهوم غنی سازی شغل


در شغل پرستاری وقتی بر اساس case method کار کنند، یعنی هر پرستار در هر شیفت کاری، مسئولیت کلیه کارهای یک  یا چند بیمار خاص را داشته باشد، منجر به افزایش رضایت شغلی هم در پرستار و هم در بیمار می شود.(مشابه آنچه در سریال پرستاران دیدیم)اما خب در واقعیت کشورمان، به خاطر کمبودنیروی انسانی عملاً نمیتوان این متد را به صورت موفقیت آمیز اجرا کرد.
 به صورت کلی،فکر میکنم در همه مشاغل ، نوعی تکرار وجود دارد. حتی در مراکز درمانی که تصور بر این است که مراجعه کنندگان  و طیف دلایل مراجعه ، متنوع است ولی د رگذر زمان تبدیل به یک روتین ثابت میشود. مگر اینکه شخص انجام دهنده کار، از دیدگاه متفاوتی به شغلش نگاه کند. درواقع این دیدگاه  افراد است که تنوع را ایجاد میکند ، نه ماهیت شغل. چه بسا که یک نانوا که  هر روز طی یک عملیات تکراری جلوی تنور اقدام به گذاشتن خمیر نان در کوره میکند و سپس بعد از چند دقیقه به ترتیب آنها را برمیدارد ، بتواند شغل خود را با دید گاهی جدید ببیند.