Menu
نویسنده مطلب : احسان رضایی

مطلب مورد بحث:

مرور پنج مرحله‌ یک خرید


سلام

قصد دارم از سه عامل دوستان، باورها و مرحله زندگی نام ببرم.

دوستان: در مجموعه عوامل موثر در تصمیم گیری برای یک محصول در یک سازمان، سازمانهای نزدیک و همکار و عمدتا مدیران تصمیم گیرنده از ارتباط موجود استفاده کرده و به تبادل تجربیات، باورها و نظرات مختلف برای تصمیم گیری نهائی در مورد استفاده یا عدم استفاده از آن محصول یا خدمت می پردازند.

باورها: همانطور که قبلا هم گفته شد، باورهای موجود در یک سازمان در مورد یک مححصول یا خدمت که متاثر از تجربیات قبلی و فرهنگ آن سازمان نیز می باشد در استفاده یا عدم استفاده از یک محصول یا خدمت دخیل است.

مرحله زندگی: اینکه یک سازمان در چه مرحله ای از نمودار عمر خود (کودکی، رشد، بلوغ، افول) به سر می برد تاثیری مهم در نوع انگیزشها، ارزیابیهاو تصمیم گیری در مورد خرید یک محصول یا خدمت دارد.