Menu
نویسنده مطلب : لیلا سهیلی آزاد

مطلب مورد بحث:

درباره اهمیت آموزش دانشگاهی


اگر بپذیریم “در آموزش(نه یادگیری) سهم آموزگار و استاد پررنگ تر است” من نسبت به آموزش دانشگاهی در دانشگاه های برتر سوگیری دارم یعنی احساس میکنم کسی که در این دانشگاه‌ها تحصیل کرده در برهه ای با منابع و فرصت های باارزشی مواجه شده که احتمال رخدادش برای سایرین ضعیف تره.

اگر بخواهم اعتبار نظرات و صحبت های یک فرد دانشگاه رفته رو بسنجم -بر اساس درسهای یادگیری- به شاخص های زیر توجه میکنم:

تلاش دائمی و متمرکز در حوزه دانشش

قدرت کاربردی کردن آموخته هاش مثلا ارتباطش با صنعت

شیوه صحبت کردنش مثلا تفکیک فکت ها از مفروضات، ارتباط با منابع روز و کم رنگ بودن قطعیت در کلام

قدرت خلق و ترکیبش

نحوه برخوردش با آرا و نظرات مخالف

برخوردش با آموزه‌های قبلی