Menu
نویسنده مطلب : هاشم زرین كیاPartani

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


ایا من برای شروع زندگی کاریم اول باید درس رو تا نهایتش میخوندم بعد وارد کسب وکار میشدم یا همراه کار درس میخوندم؟

ایا من باید در ابتدای کار چند سالی کارمند باشم بعد خویش فرما؟

ایا من باید اون کارایی که خودم دوست دارم و به نظرم درسته رو نجام بدم یا الگو رو از جامعه بگیرم؟