Menu
نویسنده مطلب : ماجد قاضی

مطلب مورد بحث:

چهار پایه اصلی تفکر نقادانه


از قدیم نگاه نقادانه برای من جذاب بوده است.

شخصیتهای مختلف صرفنظر از تخصص آنها، اگر از نگاه نقادانه برخوردار بوده اند ، سخنان و دیدگاههای آنها برای من جذاب بوده است.

جالبتر اینکه ویژگیهای چهارگانه به صورت ناخواسته  و ناخودآگاه ( کم وبیش) در من وجود دارد.

نکته : این ویژگیهادر زمانهای متفاوت و شرایط مختلف در وجود من نوسان دارد.

بعضی وقتها کنجکاوی در من غلبه دارد و در شرایطی تواضع وفروتنی و الی آخر.

اگر بخواهم ترتیبی برای بهبود بیان کنم به شکل زیر خواهد بود:

۱- استقلال رای

۲- احترام به استدلال درست

۳-کنجکاوی

۴- تواضع وفروتنی