- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : جواد عزیزان

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


-” اگر یکی از همکاران از همکار دیگری صحبتی نقل کرد یا درمورد او توضیحی داد، حداقل یک روز پس از شنیدن توضیحات آن فرد تصمیم گیری و اقدام می کند.” (استفاده از سیستم دوی تفکر به جای سیستم یک)

– قبول کنند که هنوز به آموختن نیاز دارند.

-در هفته، زمان مشخصی را برای رشد فردی خود اختصاص دهد.

-به همه کارکنان احترام بگذارد.

-جویای حال همکارانش در محیط کار باشد(حداقل ماهی یکبار)

-از مرید پروری، پرهیز کند.

-به محض ورود به محل کار، به افراد حاضر در محیط، سلام کند.

-در کاری که تخصص ندارد، مسئولیت نپذیرد.

و در آخر به نمودار جالب توجه زیر که بر اساس تحقیق لوتانز در سال ۱۹۸۸ است اشاره می کنم

عادتهای کوچک مدیران موفق