Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

عادتها، رفتارها و تجربه‌ها: چگونه به خودتان انگیزه می‌دهید؟


این تمایز میان رفتار گرم و سرد و اینکه در زمان گره های سرد، رفتار گرم نمیتواند راه چاره باشد، عالی بود. ویدیو ها و توصیه های انگیزشی، غالبا با این دید که اتفاقی نیفتاده، ادم را تشویق به دادن پاسخهای گرم به رفتارهای سرد میکنند، اما تاکیدی که اینجا بر احتراز از چنین خطایی شده بود، برای من بسیار آموزنده بود.