Menu
نویسنده مطلب : علی مهدی زاده

مطلب مورد بحث:

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)


صبح جادویی نوشته هال الرود و ترجمه لطیف احمدپور

یکی از محورهای موفقیت و رشد فردی انضباط فردی است.

این کتاب به شش عادتی می پردازد که با انجام روزانه آن نقش بسیار موثری در رشد و توسعه فردی ایفا می کند.

با خواندن و عمل به این کتاب تغییرات شگرفی در زندگی تان رخ خواهد داد.