Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا ذاکری

مطلب مورد بحث:

ارزش چیست؟ | تعریف ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کارها


رستورانی در مناطق ثروتمند شهر با منویی که غذاهای گران قیمت را به مشتریان پیشنهاد می دهد تصور کنید.لزوما غذاهای موجود در منو تفاوت کیفی چندانی با سایر رستوران های شهر ندارند. اما آن چه که رستوران در واقع از آن دارد درآمد کسب می کند ،حس منحصر به فرد بودن و لذت از ثروتمند بودن و ابراز آن است که مشتریانش با هزینه کردن در آن جا به دست می آورند. راه پیدا کردن به جایی که هر کسی اجازه ی ورود پیدا نمی کند! این برای مشتریان رستوران یک ارزش است و رستوران جایی است که این ارزش را می آفریند و به آن ها عرضه می کند.

طبیعتا ارزش افزوده ای که این کسب و کار به دست می آورد نسبت به هم صنفان خود بسیار قابل توجه خواهد بود.مشتریان حاضرند بسیار بیشتر هزینه بپردازند و در پایان هم با احساس خوبی از درب خارج می شوند.