Menu
نویسنده مطلب : معصومه خزاعی

مطلب مورد بحث:

تعریف قرارداد روانی (+ مثال)


– مشخص نکردن پست سازمانی فرد و پر کردن قرارداد با عنوان پستی کلی و مبهم مثل “انجام امور محوله” باعث بی ثباتی و بلاتکلیفی شاغل می شود و بایستی هر کاری به او ارجاع می شود را انجام دهد.

– مشخص نشدن محل فیزیکی و اداره محل خدمت فرد نیز مشکل دیگری است که باعث می شود شاغل بلاتکلیف باشد و نداند مستقیما در کدام اداره و تحت نظارت چه کسی می تواند ایفای نقش کند.مثلا در قرارداد رسمی محل خدمت فرد با عنوان کلی معاونت … پر می شود که چندین اداره را تحت نظارت دارد.

در هر دو مورد فوق الذکر، شاغل پس از گذشت مدت زمانی نمی تواند جهت احقاق حقوق خود از جمله افزایش حقوق یا هر گونه ارتقایی درخواست مستند و قابل دفاعی را ارائه دهد. زیرا محدوده پست سازمانی اش مشخص نشده و از جهتی در یک بازه زمانی بطور غیر مستمر و پراکنده در واحدهای کاری متفاوت مشغول بکار بوده است در نتیجه، ارزیابی عملکردش به تعویق افتاده و با چالش روبرو می شود.