Menu
نویسنده مطلب : پریسا حسینی

مطلب مورد بحث:

اهمیت ساختار در یادداشت برداری


من کنار نکات مهم که اصل بحثه شکل علامت تعجب را می کشم یا با خودکار قرمز B.M که یعنی بسیار مهم می گذارم:)

یا مثلا کنار بحث هایی که خارج از موضوعه می نویسم: جاده خاکی

بعضی مواقع یک سری تعریف ها رو که خیلی مفهومی و انتزاعی هستند و لازمه که یادداشت بشوند را با دیاگرام شاخه ای می نویسم. تعریف را به چند بخش تقسیم می کنم و هر بخش رو به یک شاخه اختصاص می دهم. البته این مورد در یادداشت برداری از روی درس ها مفید هست.