Menu
نویسنده مطلب : مژگان پاک چشم

مطلب مورد بحث:

ساختار یک متن غیر داستانی چگونه شکل می‌گیرد؟


مقاله “بازآفرینی شیوه‌های اجرایی معماری بومی در مواجه با زلزله” نوشته دکتر سرتیپی پور

مقاله از جنس چگونگی است. به عبارتی چگونه در مقابل زلزله خانه های خود را ایمن سازیم؟

در این مقاله نویسنده با تعریف و تفسیر زلزله و با بیان علت ها به برشمردن راهکارهای بومی جهت مقابله زلزله بصورت یک فهرست توصیفی-ترسیمی می پردازد.