Menu
نویسنده مطلب : مریم مرزبان

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی و فعالیت در زمانهای خاکستری


مدت زمان سیاه: ۲۵ دقیقه

هدف تعریف شده برای این زمان سیاه: خواندن یکی از درس های متمم

دلیل عدم تمرکز: شیطنتهای ذهن که اتفاقات کاری آن روز را در ذهن تداعی می کرد یا به یاد داستان کتابی که در حال خواندن آن بودم، می افتادم.

راه حل عدم تمرکز: کاغذی کنار دستم گذاشتم تا به محض انحراف ذهن به موضوعی غیر از موضوع درس مورد مطالعه، آن را یادداشت کنم تا بعدا به آن رسیدگی کنم.

نتیجه: برای مقاطع زمان سیاه بعدی که با هدف بالا تعریف شده بود، با بکارگیری راه حل بالا هدف مطالعاتی ام محقق شد.