Menu
نویسنده مطلب : نادر زندرحیمی

مطلب مورد بحث:

مدل ذهنی و اهمیت شناخت آن (فایل صوتی)


اگر مدل ذهنی را تصویری از واقعیتی بدانیم که بر پایه ژنتیک، تجربیات، رفتارها و دانش های هر فرد شکل می گیرد و در هر شرایطی رفتاری خاص را از خود بروز میدهد، می توان نتیجه گرفت ۱- الگوهای فرهنگی خانواده و جامعه که خود می تواند توسعه یافتگی یا عدم آن را نشان دهد و ۲- عامل مهمی بنام ژنتیک نقش اساسی در ساختن مدل ذهنی افراد بازی می کنند. نزدیکی مدل ذهنی افرادی که در یک مدرسه، کالج، انجمن و یا گروه خاصی عضو هستند، نشان از پیش زمینه های فکری، فرهنگی و ژنتیکی آنهاست. بر این اساس می توان گفت تغییر مدل ذهنی بایستی بسیار مشکل باشد. چون یکی از عوامل مهم دخیل در آن ژنتیک است که تغییر آن تقریبا ناممکن است. اگرچه شاید تغییر الگوهای فرهنگی و رفتاری ساده تر بنظر آید، ولی این تغییر نیز زمانبر خواهد بود.