Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر

مطلب مورد بحث:

باز بودن نسبت به تجربه های جدید


این بحث منو یاد یک جمله توی کتاب ” من او را دوست داشتم” آنا گاوالدا میندازه که میگه:

شهامت، از آنِ آنان است که خودشان را یک روز صبح در آینه نگاه می کنند و روشن و صریح این عبارات را به خودشان می گویند، فقط به خودشان: “آیا من حق ِ اشتباه کردن دارم؟”.فقط همین واژه…

شهامتِ نگاه کردن به زندگی ِ خود از رو به رو، و هیچ هماهنگی و سازگاری در آن ندیدن. شهامتِ همه چیز را شکستن، همه چیز را زیر و رو کردن…