Menu
نویسنده مطلب : احمد عباسی

مطلب مورد بحث:

تعریف درونگرایی چیست؟ افراد درونگرا چه ویژگی هایی دارند؟


همراه شدن با این بخش از کتاب سکوت از سوزان کین می تواند نگاه جدیدی را به سوی درونگرایی و برونگرایی برای ما بازکند.

{{ بهترین ویولونیست‌ها ((تمرین‌های انفرادی)) را مهم ترین کار در فعالیت‌های وابسته به موسیقی خود عنوان کردند. موسیقی دان‌های نخبه، حتی آنهایی که در گروه‌ها نوازندگی می کنند، کلاس های تمرین گروهی را نسبت به زمان‌های تمرین انفرادی خودشان در حکم (( زنگ تفریح)) توصیف کردند. از نظر آنها یادگیری اصلی در هنگام (( تمرینات انفرادی)) صورت می گیرد.}}

چه قدرت نهانی در سکوت، تنهایی، در جایی که به گفته سوزان کین در جهانی که از گفتگو باز نمی ایستد نهفته است؟

در جای دیگر سوزان کین در کتاب بیان می‌کند که تمرین‌های فکری به تمرکز بالایی احتیاج دارند و حضور افراد دیگر باعث برهم خوردن تعادل می‌شود.

فکر میکنم تنهایی مستقل از افراد درونگرا و برونگرا وابستگی بسیاری به حل مسئله افراد دارد. افراد درونگرا تمرکز بیشتر، توجه بیشتر را برای حل مسائل خود نیازمندند و برونگراها نیز خواستار توجه گروهی، حضور درجمع و اجتماعات اند.