Menu
نویسنده مطلب : یاسمن احمدیان

مطلب مورد بحث:

مدیریت خشم | برخی از روش های ناکارآمد تخلیه خشم


با سلام

در مورد بروز خشم  با تجربه ای که من  تا بحال در زندگی داشته ام  ،  عوامل مختلف مانند حجم کارومیزان خستگی ، راضی بودن ازشغل و نحوه زندگی و همچنین شدت و ضعف بروز خشم  در مقاطع مختلف سنی نیز با هم متفاوت است . من فکر میکنم  از نظر بروز خشم حالت دوگانه ای بین مورد دوم و سوم دارم . معمولا سعی میکنم  کنترل داشته باشم ولی آنجایی که لازم ببینم  بعضی اوقات چنان خشمی نشان میدهم که باعث تعجب دیکران  میگردد.  به تازگی هم متوجه شده ام که هنگام رانندگی  خیلی بیشتر دچار خشم میشوم  البته همان لحظه هم با خودم جدال درونی  دارم و خودم را سرزنش هم میکنم  .  خاطرات جالب و شیرینکاری هایی هم در زمینه بروز خشم  دارم که شاید در فرصتی دیگر برایتان تعریف کنم.