Menu
نویسنده مطلب : علی قربان‌پور

مطلب مورد بحث:

مفهوم خود و خود انگاره (Self-concept): رابطه شما با خودتان چگونه است؟


به دنبال من اگر می آیی برو سراغ گونه ی غالب سومین سیاره ی منظومه ای کوچک

و سپس دسته ای که خود را ایرانی می دانند و در آرزوی رسیدن به تمدن بزرگ هستند و خواب آزادی می بینند. در میانشان آنهایی را بیاب که خود را در جستجوی حقیقت می دانند ولی به وجود آن گاهی شک دارند. در میانشان سراغ آنانی را بگیر که در حسرت عشق می سوزند و خواهان آنند. دوستانی دارند که گفت و گو با ایشان چشمانشان را روشن می کند. و سپس آن دسته که از خواندن نوشته های بزرگان حالشان خوش شود و ترس آن دارند که عمرشان برای خواندن آن همه کم آید و به شعر و به ویژه حضرت مولانا و حافظ همشهری شان عشق می ورزند. سراغ آنهاشان را بگیر که آرزو دارند در این جهان تاثیری داشته باشند و شاید بتوانند به بشریت خدمتی ناچیز کنند. آن هایی که درسشان اهمیت زیادی برایشان دارد و رشته پزشکی را شوخی بردار ندانند و دغدغه پزشک خوب شدن در همه ابعاد دارند. آنهایی شان که به تازگی دنبال رویاهاشان رفته و فرانسه می خوانند و برای زبان های بعدی هم فکر هایی در سر دارند. و در پایان آن دسته که استقلال مالی دارند و به کار از راه درست افتخار می کنند. به من رسیدی؟ دقت کن باید کسی باشه که میگن زودرنج و مودیه و خودش تکذیب میکنه و همچنین میگن مهربونه. راستگویی بی اندازه براش مهمه و گاه و بیگاه اشک از چشمانش می چکه. این بار منم قطعا