Menu
نویسنده مطلب : آنیتا

مطلب مورد بحث:

ترس از دست دادن و دام حفظ وضعیت موجود


تبعات مثبت ومنفی ترس از دست دادن در تصمیم گیری سرمایه گذاری

ترسهای که در ما ایجاد می شود باعث می شود در تصمیم گیری مان بیشتر تمرکز کنیم و فاکتور های مختلف رو بیشتر بررسی کنیم که به نظر من این نوع ترس گاهی اوقات از ما محافظت می کند به یاد داستان پینوکیو افتادم  گربه نره و روباه مکار با دادن وعده های دلفریب سکه های او را گرفتن وپینوکیو رو وارد شهری کردن لذتهای کوتاهی در آن بود ودر آنجا  الاغ شد روباه مکار وگربه نره همیشه هستن با دادن وعده های زیبا به ما نهایت سود را می برند

گاهی اوقات این ترسها سبب  می شود که فرصت ها رو از دست بدهیم و با عث کاهش راندمانمان می شود تهدیدها وفرصت هابیشتر اوقات در حال زندگی با ما هستن هنر تصمیم گیری تشخیص این دو است